Algemene Voorwaarden - Bemotech Skip to content

Algemene Voorwaarden Bemotech

Tot stand gekomen op 6 maart 2023.

Algemene Voorwaarden Bemotech, gevestigd aan de Het Wolbert 23, 7547 RA Enschede, geregistreerd onder KvK-nummer 86502905.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Bemotech voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Vergoeding: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: : Elke overeenkomst gesloten tussen Bemotech en de wederpartij.

Product: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Bemotech en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bemotech, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Bemotech en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Bemotech zijn overeengekomen.
 6. Indien Bemotech niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bemotech in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Bemotech zijn geldig gedurende een periode van twee (2) weken, tenzij anders vermeld in de aanbieding en/of offerte. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Bemotech kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Bemotech daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bemotech anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bemotech niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Bemotech. Aanvaarding van het aanbod en/of offerte kan schriftelijk of elektronisch geschieden.
 2. Indien de Wederpartij een aanbieding en/of offerte heeft aanvaard, ontvangt de Wederpartij een opdrachtbevestiging van Bemotech.
 3. Bemotech en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 4. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. Ingeval van annulering zal Bemotech de reeds gemaakte kosten en de gewerkte uren in rekening brengen. Hiervan zal Bemotech de Wederpartij een overzicht van verstrekken.
 5. Daarnaast heeft Bemotech in geval van annulering het recht om 5% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst, tenzij er sprake is van overmacht bij de Wederpartij.
 6. De Wederpartij heeft niet het recht om de Overeenkomst te annuleren indien Bemotech met de montage is aangevangen.
 7. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Bemotech zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De werkzaamheden van Bemotech zullen worden uitgevoerd op werkdagen en binnen de gebruikelijke werktijden van Bemotech, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bemotech heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bemotech heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Bemotech het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Bemotech niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Bemotech het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Levering

 1. Bemotech zal zorg dragen voor de levering van de Producten. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 4. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 6 Risico-overgang levering Producten

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van consument voor rekening en risico van Bemotech. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf voor rekening en risico van Bemotech. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 7 Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. De levering van de Producten en de montage zal plaatsvinden binnen een door de Bemotech opgegeven termijn. De termijnen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de beschikbare voorraad en de door tussen Partijen overeengekomen levert- en uitvoeringstijden
 2. Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Bemotech gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of montage, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Bemotech heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Bemotech schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Bemotech alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Bemotech zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Bemotech binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 8 Montage

 1. De Wederpartij stelt Bemotech in de gelegenheid het werk te verrichten. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Bemotech
 2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Bemotech het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 3. Het Product wordt door Bemotech op een door Bemotech aangewezen plaats of plaatsen gemonteerd. Bemotech zal ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen voldoende deskundig personeel. De Wederpartij zal zorg dragen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel, als redelijkerwijze door de Bemotech daarvoor kunnen worden verlangd.
 4. De Wederpartij is verplicht ten behoeve van de installatie een stroominstallatie en – aansluiting beschikbaar te stellen. De Wederpartij draagt de kosten voor gas, water en elektriciteit.
 5. De Wederpartij is verantwoordelijk en verplicht ten minste één werkdag voor de montage en tijdens de montage er zorg voor te dragen dat de werkplaats vrij is van constructiewerkzaamheden en van obstakels.
 6. De Wederpartij zorgt ervoor dat Bemotech tijdig kan beschikken over nodige goedkeuringen. Tevens zorgt de Wederpartij ervoor dat er opslag mogelijk ter beschikking staat ten behoeve van de werkzaamheden.
 7. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de afvoer van al het afval- en verpakkingsmateriaal, tenzij hierop statiegeld zit.
 8. Bemotech verricht uitsluitend de montage van het Product. Buiten de opdracht vallend montage werk zal niet worden verricht.
 9. Indien het noodzakelijk is dat voor de montage werkzaamheden door derden moeten worden verricht, draagt de Wederpartij er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden ten minste één werkdag voor de montage gerealiseerd zijn.
 10. Indien Bemotech de montage door oorzaken buiten de schuld van Bemotech niet heeft kunnen verrichten, dan is Bemotech niet verantwoordelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. In dit geval dient de Wederpartij zijn de kosten voor een nieuwe montage, waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Oplevering werk

 1. Na de montage zal in aanwezigheid van de Wederpartij een inspectie en beproeving plaatsvinden.
 2. Het werk is opgeleverd indien de Wederpartij aan Bemotech heeft bevestigd het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen ondertekend opleveringsrapport opgemaakt.
 3. Het werk wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd indien:
  • Wanneer 1 dag zijn verstreken nadat de Wederpartij de mededeling van Bemotech heeft ontvangen dat het werk voltooid was en de Wederpartij na heeft gelaten hier een bevestiging op te geven;
  • Wanneer de Wederpartij het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, het gedeelte van het werk dan in gebruik wordt genomen als voltooid wordt beschouwd.

Artikel 10 Onderhoudsovereenkomst

 1. De Wederpartij heeft na de montage te mogelijkheid om een onderhoudsovereenkomst bij Bemotech af te sluiten.
 2. De onderhoudsovereenkomst strekt zich uit tot het onderhoud en beheer van de installatie.
 3. De onderhoudsovereenkomst wordt overeengekomen voor een periode van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij heeft het recht de onderhoudsovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het is niet mogelijk om de overeenkomst in tussentijds op te zeggen.
 5. Bemotech en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 11 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Bemotech de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bemotech zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Bemotech de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vaste Vergoeding, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Bemotech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Bemotech proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Bemotech zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bemotech kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Bemotech zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 12 Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief/exclusief reis-, trans- verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal het Vergoeding worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Bemotech.
 4. Bemotech brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Bemotech over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.
 5. Van alle bijkomende kosten zal Bemotech tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 13 Wijziging vergoeding, prijzen en tarieven

 1. Indien Bemotech bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Vergoeding, prijs of tarief overeenkomt, dan is Bemotech gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de Vergoeding, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Bemotech het voornemen heeft de Vergoeding, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bemotech behoudt zich uitdrukkelijk voor dat de prijzen en/of tarieven kunnen wijzigen ten gevolgen van de beschikbaarheid van de producten en het assortiment.
 3. Indien de verhoging van de Vergoeding, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bemotech rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Bemotech alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de Vergoeding, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Bemotech zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de Vergoeding, de prijs of het tarief in kennis stellen. Bemotech zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Bemotech aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Wederpartij is verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding vooraf te betalen indien het factuurbedrag hoger dan € 20.000,- is.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen het op de factuur aangegeven aantal dagen na de factuurdatum, op een door Bemotech aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Bemotech is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.
 6. Bemotech en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Bemotech en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Bemotech onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Bemotech, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Bemotech, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Bemotech pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Bemotech de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bemotech in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Bemotech totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Bemotech het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Bemotech bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Bemotech omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Bemotech kan worden gevergd.
 3. Bemotech behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Bemotech bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Bemotech bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • Na het sluiten van de Overeenkomst Bemotech omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Bemotech kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bemotech kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Bemotech bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 5. Indien Bemotech de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Bemotech niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Bemotech geleden schade.

Artikel 19 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Bemotech of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bemotech geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bemotech niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Bemotech in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Bemotech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bemotech zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Bemotech als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Bemotech zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Bemotech ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bemotech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Garanties

 1. Bemotech garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Bemotech garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Bemotech garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Bemotech verstrekt een ALL-IN garantie van één (1) jaar, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 5. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 6. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Bemotech, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 7. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Bemotech in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 9. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bemotech geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 21 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen één (1)werkdag na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de gemonteerde zaken direct na de montage in onderling overleg met de monteur, maar in ieder geval binnen één (1) werkdag na de montage, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de montage van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één (1) werkdag na levering van het Product schriftelijk aan Bemotech gemeld te worden.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één (1) werkdag na uitvoering van de montage schriftelijk aan Bemotech gemeld te worden.
 4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen één (1) werkdag na ontdekking ervan aan Bemotech gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Bemotech binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 7. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 22 Aansprakelijheid

 1. Bemotech is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Bemotech. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
  • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.
 2. Bemotech is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Bemotech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bemotech is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bemotech kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bemotech of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien Bemotech aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bemotech beperkt tot maximaal € 50.000,- of tot het bedrag waarop de door Bemotech aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Bemotech overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Bemotech aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Bemotech te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Bemotech vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 23 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Bemotech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Bemotech door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Bemotech zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bemotech en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 24 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Bemotech en de door Bemotech (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Bemotech ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 25 Intellectuele eigendom

 1. Bemotech behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Bemotech behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Bemotech heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Bemotech zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillenden

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bemotech partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 28 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 86502905.
×