Privacy Policy - Bemotech Skip to content

Privacy Statement Bemotech

Definities

In dit privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Privacy statement: DHet onderhavige privacy statement.
Gebruiker: De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Persoonsgegevens: Alle gegevens en informatie die de gebruiker kunnen identificeren en/of aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Verantwoordelijke: De vennootschap onder firma Bemotech, gevestigd aan de Markslaghoek 8, 7546CW, te Enschede, geregistreerd onder KvK-nummer 86502905;

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerken: Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Website: http://bemotech.nl/

1. Algemeen

In dit privacy statement wordt beschreven hoe Bemotech omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan Bemotech verstrekt, zal Bemotech te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Bemotech Bemotech.

2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Bemotech.

3. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Bemotech worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bankrekeningnummer, betaalvoorwaarden, en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het verwerken van een bestelling en/of opdracht.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Bemotech verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Bemotech heeft verstrekt:
 • indien de gebruiker Bemotech om informatie over haar diensten en/of producten verzoekt, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens om de opdracht uit te voeren en/of het product te leveren;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken en ter uitvoering van de opdracht;
 • indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met Bemotech, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Bemotech de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
 • indien de gebruiker een klacht heeft over de diensten en/of producten van Bemotech, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de gebruiker solliciteert bij Bemotech, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject;
 • indien de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt Bemotech de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie.

5. Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Bemotech baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Bemotech en de gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

6. Doorgiften derden

Bemotech zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken. Bemotech zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • de doorgifte geschiedt aan een door Bemotech voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Bemotech op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Bewaartermijnen

Bemotech bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Bemotech op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

8. Privacyrechten

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden. De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contract op nemen met Bemotech via het e-mailadres info@bemotech.nl of tel. 053-2340014. Schriftelijke verzoeken kan de gebruiker sturen aan: Bemotech Markslaghoek 8 7546CW Enschede Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal Bemotech na ontvangst uiterlijk binnen één maand verwerken en afhandelen. De gebruiker heeft te allen tijde het recht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Bemotech heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

10. Wijziging

Bemotech behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bemotech adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit huidige privacy statement is bijgewerkt op 6 maar 2023.

11. Contact

Voor vragen en alle overige zaken die verband houden met dit privacy statement, kan de Gebruiker contact opnemen met Bemotech via info@bemotech.nl of tel. 053-2340014.
×